Panel KWM 2021

Panel dla Kadry Wojewódzkiej Młodzika roczniki 2006-2007.

Wszyscy zgłaszani zawodnicy przez system STARTER PZLA winni mieć uzupełniony numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 i 2286 oraz z 2018 r. poz. 138).

Prosimy o zgłaszanie zawodników, którzy będą brali udział w szkoleniu KWM w 2021 roku.

Podstawą do wpisania zawodników do KWM jest złożenie poniższych dokumentów:

- oświadczenie RODO zawodnika,

- ważne zaświadczenie lekarskie o zdolności do uprawiania lekkiej atletyki.

Złożenie wersji papierowej wyżej wymienionych dokumentów winno nastąpić do dnia 20.02.2021.

Prosimy dokumenty przesyłać pocztą na adres:

Małopolski Związek Lekkie Atletyki,

Al. Jana Pawła II 78/015, 31-571 Kraków