Lekka Atletyka dla Każdego

Działania Małopolskiego Związku Lekkiej Atletyki w celu zdynamizowania funkcjonowania programu „Lekkoatletyka dla każdego” na terenie województwa małopolskiego

Podstawowe działania MZLA:

1. Transparentność w tworzeniu grup na terene województwa małopolskiego. Zostanie powołany zespół osób, którego zadaniem będzie opracowanie systemu funkcjonowania programu „Lekkoatletyka dla każdego” na terenie województwa małopolskiego. Pierwszym krokiem w celu poprawy klimatu wokół LDK będzie zaproszenie wszystkich klubów i sympatyków „Królowej Sportu” na spotkanie na którym stworzony zostanie wspólny plan działania (ocena mocnych i słabych stron funkcjonowania programu w Małopolsce).

2. Zwiększenie ilości grup w klasach podstawowych – Małopolska jest trzecim województwem wg. stanu ilości uczniów klas IV-VI (dane GUS). Stan ilości grup w poszczególnych województwach nie jest odzwierciedleniem ilości dzieci, czy posiadanego potencjału sportowego województwa. Konieczność opracowania systemu przydziału grup na poszczególne województwa.

3. Zwiększenie ilości grup w gimnazjach z klasami sportowymi oraz grup treningowych – Małopolska jest trzecim województwem wg. stanu ilości uczniów klas I-III (dane GUS). Stan ilości grup w poszczególnych województwach nie jest odzwierciedleniem ilości dzieci i młodzieży, czy posiadanego potencjału sportowego województwa. Konieczność opracowania systemu przydziału grup na poszczególne województwa.

4. Ważna informacja dla instruktorów i trenerów pracujących w programie LDK w 2016 roku – żadna grupa nie zostanie zlikwidowana!, a Małopolski Związek Lekkiej Atletyki deklaruje objęcie wszystkich grup stosowną opieką organizacyjną i merytoryczną.

5. Stworzenie w każdym subregionie województwa małopolskiego odpowiedniej ilości grup wg potrzeb i potencjału oraz powołanie koordynatorów w tych subregionach (subregion tarnowski posiada już koordynatora).

Struktura koordynacji programu „Lekkoatletyka dla każdego” na terenie województwa małopolskiego: Koordynator wojewódzki oraz 5 koordynatorów regionalnych w poszczególnych subregionach.

Subregiony w województwie małopolskim:

Krakowski Obszar Metropolitalny (KOM) : miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki.

Subregion tarnowski: miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Subregion sądecki: miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki.

Subregion podhalański: powiaty: nowotarski, suski, tatrzański.

Małopolska Zachodnia: powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki.

6. Współpraca z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w celu stworzenia warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla wszystkich chętnych nauczycieli, instruktorów i trenerów.

Koordynacja wszystkich imprez dla dzieci i młodzieży województwa małopolskiego – organizacja wspólnych przedsięwzięć.

7. Prowadzenie panelu na stronie internetowej MZLA oraz facebooku w celu promocji programu LDK. Wprowadzenie systemu relacji z imprez, zajęć i wydarzeń sportowych w postaci artykułów, zdjęć oraz relacji filmowych.

8. W celu objęcia wszystkich klubów różnymi programami upowszechniającymi lekką atletykę niezbędna jest koordynacja wszystkich programów. W tym celu MZLA deklaruje gotowość współpracy z operatorami wojewódzkimi i krajowymi prowadzących poszczególne programy.

Klasy IV-VI szkół podstawowych.

Dziewczętom i chłopcom w tym wieku zapewnimy powszechny dostęp do systematycznych zajęć sportowych oraz udział w cyklu testów i zawodów lekkoatletycznych. Program będzie pierwszym etapem selekcji i naboru najmłodszych zawodników oraz identyfikacji talentów.

Dodatkowo poprzez pobudzenie działań ośrodków lekkoatletycznych w całej Małopolsce zwiększona zostanie dostępność i podniesienie poziomu profesjonalnego szkolenia lekkoatletów.

Gimnazja

Stworzenie dla najbardziej utalentowanej młodzieży warunków do kontynuowania przygody z lekką atletyką w gimnazjum w klasach sportowych o profilu lekkiej atletyki lub w grupach treningowych prowadzonych przez pracujący w programie zespół wykwalifikowanych trenerów lekkiej atletyki.

Zmiana wizerunku programu ”Lekkoatletyka dla każdego”

Stworzenie systemu naboru i selekcji dzieci i młodzieży od upowszechniania w klasach podstawowych poprzez wszystkie szczeble selekcji do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” w województwie małopolskim.

Każdy klub w województwie małopolskim winien mieć zaplecze naborowo-selekcyjne w ramach LDK – grupy wczesnoszkolne – klasy IV-VI szkół podstawowych i grupy gimnazjalne.

Oddolne wzmocnienie „Królowej Sportu” to Nasza wspólna powinność i obowiązek!