Regulamin LDK

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych realizowanych w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego!

Każdy uczestnik zajęć sportowych prowadzonych w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! winien posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych wraz z informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz ważną legitymację szkolną.

Wszystkich uczestników zajęć sportowych obowiązuje:
1. Zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
2. Dyscyplina i troska o porządek w czasie odbywania zajęć sportowych, kultura słowa i właściwe zachowanie.
3. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych w trakcie odbywania zajęć sportowych.
4. Korzystanie z dostępnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem pod kontrolą trenerów lub właścicieli.
5. Zachowanie wszelkich przepisów obowiązujących na terenie obiektów sportowych, na których prowadzone są zajęcia oraz bezwzględne stosowanie się do wskazówek i poleceń szkoleniowca.
6. Odpowiednie obuwie i strój, stosowne do rodzaju zajęć, warunków atmosferycznych, terenowych itp.
7. Troska o miłą atmosferę w duchu życzliwości, przyjaźni i radości.
8. Natychmiastowe zgłoszenie szkoleniowcowi wszelkich problemów zdrowotnych ujawnionych w trakcie prowadzenia zajęć. Dopuszcza się zażywanie leków osobistych, po wcześniejszym zgłoszeniu oraz w oparciu o oświadczenie opiekunów prawnych.

Wszystkim uczestnikom podczas wyjazdu i pobytu na akcji zabrania się:
1. Przeszkadzania innym uczestnikom zajęć sportowych w wykonywaniu ćwiczeń zadanych przez szkoleniowca.
2. Korzystania z obiektów sportowych, urządzeń i sprzętu sportowego bez zgody i nadzoru szkoleniowca lub w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
3. Wyjścia poza miejsce prowadzenia zajęć sportowych bez wiedzy i zgody szkoleniowca.