Stypendia sportowe '20

Zarząd Małopolskiego Zwiazku Lekkiej Atletyki zgodnie z uchwałą z dnia 24 września pragnie przekazać pełną informację dotyczącą stypendiów sportowych.

STYPENDIA SĄ WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW

PZLA I PKN ORLEN

UCHWAŁA

ZARZĄDU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU LEKKIEJ ATLETYKI
Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU
W SPRAWIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH
DLA REPREZENTANÓW KLUBÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
CZŁONKÓW KADRY NARODOWEJ
POSIADAJĄCYCH OBYWATELSTWO POLSKIE
W KATEGORIACH WIEKOWYCH U18 – U20 - U23

Na podstawie uchwały Zarządu MZLA zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa:

1) szczegółowy tryb przyznawania dla reprezentanta klubu województwa małopolskiego członkowi kadry narodowej posiadającego obywatelstwo polskie stypendium sportowego, zwanego dalej „stypendium”, a także wstrzymywania i pozbawiania stypendium;

2) stawki wysokości stypendium;

3) czas, na jaki stypendium może zostać przyznane;

4) sposób i terminy wypłacania stypendium.

Regulamin stypendialny

Załącznik nr 1 - wniosek

Załącznik nr 2 - zestawienie wniosków

Załącznik nr 3 - zobowiązanie o informowaniu o zmianach mających wpływ na przyznane stypendium

Załącznik nr 4 - zobowiązanie o realizacji programu szkolenia

Załącznik nr 5 - wniosek o wstrzymanie przez klub sportowy