Orzeczenie Komisji WiD PZLA

Orzeczenie Komisji Wyróżnień i Dyscypliny PZLA w sprawie Pani trener Ewy Ślusarczyk

Orzeczenie na stronie PZLA

"Komisja podjęła przytoczone poniżej orzeczenie.

 

Komisja uznała, że zachowanie pani trener Ewy Ślusarczyk podczas zawodów w Krakowie w dniu 12 września 2020 roku było niezgodne z przepisami. Komisja uznaje obwinioną winną naruszenia zapisów § 32, § 34, § 43, § 50 i § 55 Regulaminu Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PZLA.

W związku z powyższym, Komisja nakłada na obwinioną, panią Ewę Ślusarczyk, karę pozbawienia licencji trenera na okres 3 (słownie: trzech) miesięcy.

Jednocześnie Komisja zawiesza wykonanie orzeczonej kary na okres 1 (słownie: jednego) roku. Czas zawieszenia kary liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Jako karę dodatkową, Komisja orzeka obowiązek przeproszenia na piśmie przez obwinioną organizatora zawodów, które odbyły się w Krakowie w dniu 12 września 2020 roku, tj. Małopolski Związek Lekkiej Atletyki. Przeprosiny te muszą nastąpić niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia. W treści podpisanego przez obwinioną przeproszenia mają być zawarte następujące sformułowania:

„Ja, Ewa Ślusarczyk, bardzo przepraszam za moje zachowanie w dniu 12 września 2020 roku podczas zawodów o nazwie Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Krakowie. Zdaję sobie sprawę, że moje postępowanie, jakkolwiek powodowane wielkimi emocjami – było niestosowne i zbyt emocjonalne. Szczególnie przepraszam za nieprzestrzeganie zaleceń PZLA i obowiązujących przepisów, związanych z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, co mogło być odebrane, jako zagrożenie dla innych uczestników zawodów. Jednocześnie deklaruję w przyszłości postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi.”

Powyższe przeprosiny przez Pania Ewę Ślusarczyk do dnia 15 marca 2021 roku nie zostały przekazane.

Małopolski Związek Lekkiej Atletyki posiada pełną treść orzeczenai Komisji Wyróżnień i Dyscypliny Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w ww. sprawie.

Oświadczenia złożone ww sprawie zostały dokonane przez:

- organizatora i uczestników zdarzenia świadczące o nagannym zachowaniu Pani Ewy Ślusarczyk,

- trzy osoby potwierdzające inny przebieg świadczący, że powyższe oświadczenia są odmienne od zaistniałej sytuacji.